3000
SKU: 108.101
108.101 CM Exact Implant Scanbody, Polymer
3000